Algemene voorwaarden

Van: Fofic B.V., hierna te noemen Fofic, kantoorhoudende te Amsterdam, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 30093148.

Algemene Bepalingen (A)

1. Algemeen


1.1. Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit de volgende paragrafen;
(A) Algemene Bepalingen
(B) Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot servicecontracten
1.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fofic gesloten overeenkomsten, de totstandkoming daarvan en voorts op alle door Fofic uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen.
1.3. Onder wederpartij wordt in deze voorwaarden verstaan iedere persoon c.q. rechtspersoon die met Fofic een overeenkomst afsluit of wenst af te sluiten.
1.4. Bij strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en eventueel door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden prevaleren deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden sluit Fofic uitdrukkelijk uit.
1.5. In geval van een tekstueel berekeningsverschil tussen de verschillende taalversies van deze algemene voorwaarden, geldt dat de Nederlandse versie steeds bindend is, tenzij de onderhandelingen en de correspondentie voorafgaand en samenhangend met de offerte en/of overeenkomst plaats hebben gevonden in één van de talen waarin deze voorwaarden zijn vertaald. In dat geval is de tekst van de desbetreffende vertaling bindend.
1.6. Afwijkingen van (gedeelten van) deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door Fofic en de wederpartij zijn overeengekomen.
1.7. Een (extra) exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt op de eerste aanvraag gratis door Fofic verstrekt.

2. Offertes

2.1 . Alle door Fofic uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij uit de offerte uitdrukkelijk anders blijkt.
2.2. Alle verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze binden Fofic slechts indien Fofic dit uitdrukkelijk heeft bevestigd. Alle bij een offerte verstrekte gegevens/informatie blijft het (intellectueel) eigendom van Fofic en dient op eerste verzoek te worden geretourneerd.
2.3. Toezending van offertes en/of documentatie verplicht Fofic niet tot levering c.q. acceptatie van een order, tenzij er sprake is van een onherroepelijk aanbod en de wederpartij kenbaar maakt dit aanbod te aanvaarden.

3. Totstandkoming overeenkomst

3.1. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer de wederpartij, nadat Fofic een offerte heeft uitgebracht, Fofic de opdracht (schriftelijk) heeft verstrekt.
3.2. Indien de wederpartij de opdracht niet conform de offerte verstrekt doch daarbij aanvullingen of wijzigingen aanbrengt, binden deze Fofic slechts indien deze aanvullingen of wijzigingen schriftelijk door Fofic zijn bevestigd.
3.3. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte en/of schriftelijke opdracht en/of schriftelijke bevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd. Deze wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. De administratie van Fofic is terzake beslissend. Als datum voor de totstandkoming van de overeenkomst geldt de datum van de door de wederpartij gegeven opdracht.
3.4. Fofic is bevoegd om zonder overleg met de wederpartij - indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht voor de juiste uitvoering van de overeenkomst - derden in te schakelen. De kosten daarvan worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

4. Prijzen

4.1. De prijzen c.q. prijsopgaven zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte bekende prijsbepalende factoren. Alle prijzen zijn gebaseerd op levering af bedrijf, c.q. af magazijn, exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, exclusief kosten van verpakking en exclusief inladen. Verzend- en administratiekosten worden separaat in rekening gebracht.
4.2. Alle prijzen worden vermeld in Nederlandse valuta en eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
4.3. Indien tot aan het moment van levering zich kostprijsverhogende omstandigheden voordoen, zoals onder meer verhogingen en/of toeslagen van invoer- en/of uitvoerrechten, transportkosten, belastingen en/of heffingen van overheidswege, valutawijzigingen, materiaalprijsverhogingen, loonkostenverhogingen of andere kostprijs- verhogende factoren van welk aard ook is Fofic gerechtigd deze verhogingen en/of toeslagen aan de wederpartij door te berekenen.

5. Levering

5.1. De door Fofic opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn vrijblijvend, tenzij een bepaalde levertijd schriftelijk uitdrukkelijk door Fofic is gegarandeerd.
5.2. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, verplicht Fofic jegens de wederpartij niet tot enigerlei vergoeding van schade, door de wederpartij of door derden geleden of nog te lijden, noch verkrijgt de wederpartij daardoor enig recht op ontbinding van de overeenkomst, noch op het niet nakomen van enige verplichting, welke op hem mocht rusten uit hoofde van deze overeenkomst, dan wel een andere met hem aangegane overeenkomst.
5.3. Fofic is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties). Bij levering in gedeelten is Fofic gerechtigd afzonderlijk voor ieder gedeelte te factureren en betaling te verlangen, overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.
5.4. Levering geschiedt af het bedrijf/magazijn van Fofic of van een opslagplaats die Fofic aanwijst.
5.5. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de wederpartij.
5.6. De zaken reizen voor risico en voor rekening van de wederpartij.

6. Betaling en verzuim

6.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dienen alle betalingen contant bij levering te geschieden.
6.2. Indien betaling op factuur is overeengekomen dient de betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen.
6.3. De betaling strekt eerst in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en daarna in mindering van de oudste openstaande hoofdsom en de lopende rente.
6.4. De wederpartij is niet bevoegd op de prijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering op Fofic in mindering te brengen.
6.5 Bij overschrijding van de in de artikel 6.2 genoemde termijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is deze een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het volledig factuurbedrag ingaande op de datum van opeisbaarheid van de factuur.
6.6. Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom en de rente met een minimum van € 250,-- exclusief BTW, onverminderd het recht van Fofic de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen.
6.7. Fofic is te allen tijde gerechtigd betaling vooraf of behoorlijke zekerheid voor betaling, dan wel een onmiddellijke betaling bij levering te vorderen voor betalingsverplichtingen uit alle lopende en nog te sluiten overeenkomsten.
6.8. Indien de wederpartij niet voldoet aan enig op hem jegens Fofic rustende verplichting uit de overeenkomst, daarmee samenhangende overeenkomsten, daarvoor of daarna gesloten overeenkomsten, of indien Fofic in redelijkheid mag vermoeden dat de wederpartij in de toekomst niet aan zijn verplichtingen als hierboven vermeld zal voldoen, is Fofic gerechtigd de levering op te schorten, onverminderd het recht van Fofic gelijktijdig of latere zekerheidsstelling voor de betaling te vorderen.
6.9. In geval van faillissement of surséance van betaling dan wel aanvraag daartoe, bij beslaglegging, bij stillegging of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij, dan wel overname daarvan door derden, is Fofic gerechtigd de desbetreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd het recht van Fofic om van de wederpartij volledige vergoeding van schade te vorderen.

7. Overmacht

7.1. In geval van overmacht is Fofic naar haar keuze gerechtigd de gesloten overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst te annuleren, dan wel het moment van levering op te schorten tot het moment waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan, zonder dat de wederpartij jegens Fofic aanspraak kan maken op enige vergoeding.
7.2. Van overmacht aan de zijde van Fofic is in ieder geval sprake indien zij na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt volledig en/of tijdig aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen tengevolge van een omstandigheid van haar wil onafhankelijk, ook indien de omstandigheid Fofic zelf betreft, waardoor het voor haar redelijkerwijs onmogelijk is om aan haar verplichtingen te voldoen.
7.3. Onder zulke omstandigheden wordt in ieder geval verstaan: oorlog, oorlogsschade, oproer, burgeroorlog, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, stagnatie of ernstige vertraging van toelevering van grond- en hulpmaterialen, alles zowel in het bedrijf van Fofic als bij derden van wie Fofic de zaak en/of de benodigde materialen en/of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals als bij opslag of gedurende het transport, al dan niet in eigen beheer en voorts alle overige zaken, buiten de schuld of het risico van Fofic ontstaan.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1. Alle door Fofic aan de wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van Fofic, zolang Fofic nog enige bedrag, verband houdende met geleverde zaken van de wederpartij te vorderen heeft.
8.2. Fofic is te allen tijde bevoegd de zaken bij de wederpartij weg te (laten) halen, terug te nemen en elders op te slaan indien de wederpartij niet, niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen jegens Fofic heeft voldaan, of indien duidelijk is dat de wederpartij niet, niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen jegens Fofic zal kunnen voldoen.
8.3. Met name - doch niet uitsluitend - bestaat dit recht indien aan de wederpartij surséance van betaling is verleend, indien diens faillissement is aangevraagd of uitgesproken, of indien de wederpartij enige betalingsregeling met één of meer van zijn crediteuren treft of heeft getroffen en/of één of meer van zijn crediteuren een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt.
8.4. De wederpartij verleent Fofic indien zij gebruik wenst te maken van voorvermeld recht, toegang tot zijn kantoor c.q. bedrijf. Daarnaast is de wederpartij aansprakelijk voor alle kosten die het terugnemen en opslaan van de zaken met zich meebrengen.
8.5. Fofic is eerst verplicht de zaken weer uit te leveren nadat zij volledig is betaald, of terzake van haar vordering (en) zekerheid is gesteld.
8.6. De zaken kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derden.
8.7. Terzake van de door Fofic geleverde zaken, verkrijgt Fofic tevens het bezitloos pandrecht, de wederpartij verleent reeds nu voor alsdan zijn onherroepelijke toestemming daarvoor en wel voor de waarde van de alsdan (nog) openstaande vorderingen.

9. Klachten

9.1. Omtrent de geleverde zaken die binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken door de wederpartij schriftelijk bij Fofic te worden ingediend, bij gebreke waarvan de wederpartij wordt geacht de zaken onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.
9.2. Bij niet tijdige of onjuiste klachtmelding wordt het geleverde geacht conform de overeenkomst te zijn en worden de klachten niet meer in behandeling genomen.
9.3. De wederpartij is verplicht het geleverde terstond bij aflevering op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren.
9.4. Eventuele tekorten of beschadigingen aan de geleverde zaken dient de wederpartij terstond op de afleveringsbon en de factuur te vermelden.
9.5. Klachten met betrekking tot bij aflevering niet-zichtbare gebreken, dienen binnen 8 dagen na constatering schriftelijk te worden ingediend. De uiterste termijn met betrekking tot klachten van niet zichtbare gebreken is 6 maanden.
9.6. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd.
9.7. De wederpartij dient Fofic te allen tijde in de gelegenheid te stellen de klacht op haar juistheid te onderzoeken. Indien Fofic de klacht gegrond bevindt, is Fofic uitsluitend verplicht de ondeugdelijke zaken te vervangen. De wederpartij kan daarnaast geen recht doen gelden op enige vergoeding.
9.8 Het indienen van een klacht ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalings-verplichtingen, noch is de wederpartij gerechtigd betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten, terwijl elk beroep op compensatie uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
9.9 Voor het geval dat Fofic verplicht zou zijn tot enige schadevergoeding op grond van gebreken aan het geleverde of onvoldoende stuks is deze schadevergoeding beperkt tot maximaal het factuurbedrag, dat op het betrokken onderdeel van het geleverde betrekking heeft.
9.10 Retournering van de geleverde zaken kan slechts plaatsvinden, indien Fofic voorafgaand schriftelijk toestemming heeft gegeven. Retourzendingen dienen altijd franco te geschieden.
9.11 Ook tijdig ingediende klachten worden niet in behandeling genomen, indien blijkt dat derden veranderingen of reparaties aan het geleverde hebben verricht, behoudens indien dit met schriftelijke toestemming van Fofic is geschied.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (producten)aansprakelijkheid is Fofic niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen zowel bij de wederpartij als bij derden.
10.2. Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde is Fofic in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van de geleverde zaken of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.
10.3. In het geval dat Fofic aansprakelijk geacht moet worden voor enig door de wederpartij geleden schade, gevolgschade daaronder begrepen, zal de aansprakelijkheid van Fofic niet verder reiken dan tot vergoeding van het bedrag dat de wederpartij aan Fofic verschuldigd is ingevolge de desbetreffende overeenkomst met de wederpartij.
10.4. De aansprakelijkheid van Fofic wordt (mede) beoordeeld op grond van een eventuele schadeverzekering. Behoudens de dekking hiervan is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de verzekerde som van haar aansprakelijkheidsverzekering.
10.5. Voor alle door Fofic geleverde zaken gelden uitsluitend fabrieksgaranties, zoals deze door de leverancier van Fofic worden gegeven.
10.6. Het garantiebewijs is gevoegd bij de geleverde zaken en dient door de wederpartij aan de fabriek te worden geretourneerd.
10.7. De wederpartij wordt geacht de garantievoorwaarden van de fabriek te kennen. Naast voorgaande garantie heeft Fofic geen andere garantieverplichting. Indien er sprake is van onoordeelkundig gebruik van het geleverde of gebruik van het geleverde voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is, vervalt de garantie.
10.8. Behoudens de in deze voorwaarden geregelde aansprakelijkheid geldt de voldoening aan de garantieverplichting als enige en algehele schadevergoeding.

11. Montage

11.1. Indien Fofic en de wederpartij montage, installatie of inbedrijfstelling van de te leveren zaken zijn overeengekomen, dan wel een afzonderlijke overeenkomst daaromtrent hebben gesloten, dient de wederpartij ervoor zorg te dragen dat tijdig en voor zijn rekening de nodige voorzieningen worden getroffen en alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen worden genomen, teneinde Fofic in staat te stellen, om de te leveren zaken te monteren, installeren of in bedrijf te stellen zodanig dat de werkzaamheden tijdig kunnen worden verricht en dat de uitvoering daarvan geen vertraging ondervindt. Tevens zal de wederpartij bij uitvoering van de eerder vermelde werkzaamheden Fofic alle faciliteiten, zoals werkplaatsfaciliteiten en hulpmateriaal, stroomvoorziening, verwarming,
opslagruimte en dergelijke ter beschikking stellen.
11.2. De wederpartij zal alle maatregelen nemen ter voorkoming van schade aan andere apparatuur, zaken en fabricageprocessen en letsel aan personen die zou kunnen ontstaan tengevolge van de door Fofic te verrichten werkzaamheden.
11.3. De wederpartij draagt zorg voor, eventueel noodzakelijk hijs- en sleepwerk, hak-, metsel-, timmer-, schilder- en stukadoorswerk. Indien de wederpartij niet zelf voor de uitvoering daarvan zorgdraagt, brengt Fofic deze werkzaamheden afzonderlijk in rekening.
11.4. Vertraging in de aanvang of in de voortzetting van de werkzaamheden als gevolg van onvoldoende of niet tijdige voorzieningen van de zijde van de wederpartij of als gevolg van andere oorzaken die in redelijkheid voor het risico van de wederpartij zijn, komen voor diens rekening.

12. Geschillen en bevoegde rechter

12.1. De overeenkomst met de wederpartij wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
12.2. Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien de wederpartij in het buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd aanwijst.
12.3. Fofic behoudt zich het recht voor het geschil met een buitenlandse wederpartij te doen beslissen voor een buitenlandse bevoegde rechter.
12.4. Indien het geschil behoort tot de absolute competentie van de Arrondissementsrechtbank, is de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bevoegd, tenzij Fofic er de voorkeur aan geeft de beslissing van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te laten plaatsvinden.
Bijzondere voorwaarden die betrekking hebben op service-contracten (B)

13. Deze bijzondere voorwaarden, die betrekking hebben op een door Fofic en de wederpartij gesloten servicecontract, gelden naast en als aanvulling op de hierboven vermelde artikelen, tenzij hieronder daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

14. Aard van de werkzaamheden

14.1 De werkzaamheden zoals die in de serviceovereenkomst zijn opgenomen ten aanzien van de apparatuur en software, worden uitsluitend vanuit Nederland verricht en bestaan uit preventief en correctief onderhoud en upgrades.
14.2 Eventueel smeren van mechanische delen, het afregelen en het testen en het aanbrengen van door Fofic noodzakelijk geachte wijzigingen.
14.3 Correctief onderhoud bestaat uit het herstellen van de omschreven apparatuur, indien deze niet functioneert, of indien deze verminderd werkt als gevolg van normale slijtage.
14.4 Fofic is gerechtigd het preventieve onderhoud te combineren met het correctieve onderhoud.

15. Servicerapport

15.1 Aan de wederpartij zal na ieder onderhoud een servicerapport worden verstrekt. De inhoud van dat rapport is bindend, tenzij de wederpartij binnen acht dagen na datum van het rapport, schriftelijk bij aangetekende brief heeft geprotesteerd.

16. Vervangen onderdelen

16.1 Indien naar het oordeel van Fofic onderdelen vervangen dienen te worden, is Fofic gerechtigd de onderdelen te vervangen door nieuwe of door gereviseerde onderdelen.
16.2 De kosten van de te vervangen onderdelen worden conform de individuele overeenkomsten (servicecontracten) aan de wederpartij in rekening gebracht.
16.3 De onderdelen die door Fofic vervangen worden, zijn eigendom van Fofic.

17. Verplichtingen wederpartij

17.1 De wederpartij is verplicht de apparatuur zoals die omschreven is in de individuele overeenkomst conform de door Fofic of de fabrikant verstrekte gebruiksaanwijzingen te gebruiken en te onderhouden.
17.2. De wederpartij zal Fofic alle voor haar noodzakelijke informatie verstrekken voor zover dit vereist is om de onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.
17.3. De wederpartij zal Fofic de toegang tot het gebruik van alle apparatuur, documentatie en eventuele software verstrekken, voor zover dit vereist is om de onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.
De wederpartij zal Fofic in staat stellen om de onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en de daartoe benodigde faciliteiten ter beschikking te stellen.

18. Uitsluiting

18.1 Fofic is niet gehouden tot het repareren van apparatuur indien het service-einde van de apparatuur bereikt is, dit is het geval onder meer, doch niet uitsluitend, indien geen onderdelen meer voor de apparatuur worden geleverd.
18.2 Fofic is eveneens niet verplicht om de apparatuur te repareren, indien de reparatiekosten, uitsluitend ter beoordeling van Fofic, niet in verhouding staan tot de boekwaarde van de apparatuur.
18.3. Van de overeenkomst (servicecontract) is uitdrukkelijk het herstellen of reviseren van apparatuur uitgesloten, indien dit een gevolg is van:
- ondeskundig of oneigenlijk gebruik van de apparatuur;
- uitval van elektrische stroom, brand en diefstal, waterschade, stakingen of andere van buitenaf inwerkende oorzaken;
- het niet zorgvuldig uitvoeren van het in de aan de wederpartij verstrekte docu- mentatie beschreven dagelijks onderhoud, voor zover dit door de wederpartij moet worden verricht, of het niet tijdig signaleren door de wederpartij van het niet naar behoren functioneren van de apparatuur;
- ondeskundig uitgevoerde reparaties of werkzaamheden, wijzigingen of toevoegingen aan de apparatuur door de wederpartij of door derden;
- verandering in de locatie waar de apparatuur oorspronkelijk is geplaatst, tenzij deze verplaatsing door Fofic of op aanwijzing van Fofic is geschied.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »